Obchodní podmínky - Fotokostky - zakázková výroba dřevěných skládacích kostek

MENU
Dřevěné kostky
Přejít na obsah

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu fotokostky

Obchodní podmínky
1. V případě, že budete se zakázkou z jakéhokoliv důvodu  nespokojeni máte možnost ji do 14-ti dnů od převzetí na své náklady vrátit. Zásilku odešlete doporučeně. V žádném případě neposílejte na dobírku – dobírka nebude převzata a vrátí se vám zpět. Pokud jste k objednávce dostali jakýkoliv dárek, bonus apod. je nutné ho vrátit společně se zakázkou. Po obdržení kompletní objednávky včetně dárků, bonusů apod. vám bude vrácena na účet částka, kterou jste za objednávku zaplatili. Z celkové částky bude odečteno poštovné.
To, že zakázku vracíte mi prosím sdělte na email: fotokostky@centrum.cz  a můžete uvést důvod proč zakázku vracíte. Uvedení důvodu vracející zakázky není podmínkou.

2. Dodací lhůta je stanovena cca na 5 pracovních dnů od obdržení fotografií, počítáno od následujícího pracovního dne. Tato lhůta je zpravidla kratší. Záleží na momentálním počtu objednávek a jiných okolnostech. Dodací lhůta pět dní není závazná, ale snažím se ji dodržet.  
O odeslání zásilky budete informováni emailem.

3. Výše uvedené podmínky se vztahují na e-shop fotokostky a vyhrazuji si právo je v případě potřeby pozměnit.

REKLAMAČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY (dle zákona)
Na zboží se vztahují reklamační podmínky dle obchodního zákona.

Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení produktu.
Záruční podmínky:

1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena zákonem  na 24 měsíců až na výjimky uvedené v zákoně.

2. Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu.
Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném
termínu.

3. V případě, že se při užívání zboží kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující
   postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat reklamaci.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení  nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si  povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací:

1. Místem vyřizování reklamace se rozumí sídlo nebo provozovna prodávajícího.

2. Ke každé reklamaci je třeba sdělit její důvody s přesným popisem závady. V případě osobního předání reklamovaného zboží prodávajícímu je možné sepsat důvody reklamace s popisem závady až v sídle nebo provozovně prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím  přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit průvodní dopis kde bude popsána reklamovaná závada.

3. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a žádost o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

4. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5. Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.

6. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
  · vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,
  · byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
  · byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
  · bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.

7. Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající zašle reklamované zboží zpět kupujícímu. Prodávající přiloží písemné odůvodnění zamítnutí reklamace kupujícího.

8. Prodávající vystaví kupujícímu servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.


CONTACT US
Created with WebSite X5


POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Fotokostky -  zakázková výroba
dřevěných skládacích kostek
Návrat na obsah